top of page

Beleidsplan

images.jpeg

Beleidsplan Stichting Maria Emalia Dorrepaal d.d. maart 2021

1.         Inleiding 

Vrouwe Maria Emalia Dorrepaal overleed op 9 maart 1924. In haar testament werd een bedrag afgezonderd voor het in leven roepen van Stichting met als doel de oprichting en instandhouding van een herstellingsoord “voor herstellenden om hen weer geschikt te maken voor het gewone dagelijks leven”. In januari 1925 wordt hiertoe het huis Leeuwenburg aan de Vlietweg aangekocht en in 1927 wordt het herstellingsoord geopend. In 1975 wordt het herstellingsoord opgeheven en wordt Huize Dorrepaal verhuurd aan de Stichting Schreuder van der Kolk. Vanaf dat moment gaat de Stichting verder als vermogensfonds (zie hierna). Huize Dorrepaal is nog steeds in bezit van de Stichting en wordt nu verhuurd aan Middin (rechtsopvolger van Schreuder van der Kolk) (https://middin.nl/buitengoed-dorrepaal).  

De Stichting Maria Emalia Dorrepaal (hierna ook: “de Stichting”) heeft ten doel: 

a. Het verlenen van geldelijke steun aan herstellenden om hen weer geheel geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven;

b. Het verlenen van geldelijke steun aan rechtspersonen, welker doel onder meer het sub a. omschreven doel omvat en welke een algemeen maatschappelijk belang beogen. 

 

2.         Doel, doelgroep en kernbeginselen van de Stichting

 • Missie/doel 

Stichting Maria Emalia Dorrepaal heeft als doel geldelijke steun aan herstellenden om hen weer geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven. Om dit doel te bereiken verleent de Stichting subsidies aan personen en instellingen. 

 • De beoogde doelgroep 

De nadruk ligt op ondersteuning van herstellenden in Den Haag en Indonesië. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn algemeenheid en is daardoor breed (onder andere kinderen, jongeren, bejaarden, drugs- of alcohol verslaafden, etc etc). 

 • Uitgangspunten en kernbeginselen 

Verlenen van geldelijke steun aan herstellenden om hen weer geschikt te maken voor het dagelijks leven. De Stichting bekostigt in beginsel geen vervoersmiddelen, computers of exploitatietekorten. Bij der ondersteuning van herstellenden en dan met name bij rechtspersonen (statutair doel onder b) wil de Stichting door middel van haar donatie het verschil maken in de realisatie van het beoogde herstel. 

Stichting Maria Emalia Dorrepaal opereert zonder enig winstoogmerk. Het beleid (zie hierna) is erop gericht om – met instandhouding van het vermogen – de jaarlijkse revenuen uit te keren ten behoeve van de doelstelling. De subsidies worden verstrekt zonder enige vorm van financiële verplichtingen. 

3.         Werkzaamheden van de Stichting

 

 • Strategie en realisatie van het doel 

Het bestuur van de Stichting komt in beginsel twee keer per jaar bijeen om de aanvragen te beoordelen. Tijdens deze vergadering worden alle aanvragen besproken en beoordeeld of deze binnen de doelstelling vallen en derhalve voor subsidiering in aanmerking komen. Gezien de veelheid aan aanvragen en beperkte middelen dienen er keuzes te worden gemaakt in de toekenning van subsidies, ook als het project binnen de doelstelling van de Stichting valt.

           

De aanvraag dient helder omschreven te zijn en voorzien van een financiële onderbouwing. Indien het een individuele aanvraag om ondersteuning betreft dient deze door een maatschappelijk werker te worden ondersteund dan wel ingediend.

 

4.         Organisatie-structuur 

 

VOORZITTER: 

Jhr Drs. B.W.L. Boreel 

 

SECRETARIS/PENNINGMEESTER:

Mr P.M.A. van Berckel 

LEDEN:

-Mevrouw Drs. N.H.D. van Cleef – de Vos

-Mr O.M. Nunnikhoven

-Mevrouw Drs. K.L.M.  de Vos

ONDERSTEUNING: 

Capital Support administratieve ondersteuning alsmede opmaak jaarverslag 

5.         Schenkingsbudget 

 • Vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door Huize Dorrepaal te Leidschendam, de beleggingen en liquiditeiten. Tijdens de jaarvergadering wordt door het bestuur, op voorspraak van de Penningmeester, het schenkingsbudget vastgesteld. 

 • Bestedingsbeleid

De subsidies bedragen in beginsel maximaal EUR 10.000,-. Projecten of instellingen kunnen, indien het bestuur dat nuttig en noodzakelijk acht, een meerjaren subsidie ontvangen. 

 • Kostenstructuur van de Stichting

De kosten van de Stichting bestaan uit het beheer van het vermogen, administratievergoeding, kosten van de jaarlijkse bestuursvergadering en algemene kosten. 

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor de verrichte werkzaamheden. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. 

6.         Vermogensbeheer 

 • Het vermogen van de Stichting is ondergebracht bij ABN AMRO Bank N.V. 

 • Het risicoprofiel wordt vastgesteld door het bestuur, op voorspraak van de Penningmeester. Het huidige strategische risicoprofiel is neutraal, met een gelijke spreiding over zakelijke en vastrentende waarden. Binnen de bandbreedte van het tactische risicoprofiel heeft de beheerder de mogelijkheid om onder- of overwegingen aan te brengen in bepaalde belegging categorieën. 

 • Separaat van het beheerde vermogen heeft de Stichting een rekening-courant ten behoeve van de betalingen van subsidies en overige kosten. 

 • De Penningmeester legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid aan het bestuur. 

e417d18be41a468a12d22c8e57824a7b7c739b0b
bottom of page